Põhikiri

Kinnitatud 15.01.2010 asutamiskoosoleku otsusega.

 

I ÜLDSÄTTED

1.1 Mittetulundusühing (edaspidi „ühing”) Ökoehituse Ühing on avalikes huvides tegutsev organisatsioon, mille asukohaks on Eesti Vabariik, Tallinn.

1.2 Ühingu eesmärkideks on:

1.2.1 keskkonnateadliku ehituse, säästva renoveerimise, arhitektuuri ja disaini tutvustamine üldsusele;

1.2.2 taaskasutatavate, traditsiooniliste, kohalike ja väikese primaarenergiasisaldusega ehitusmaterjalide propageerimine;

1.2.3 uute innovaatiliste keskkonnakaitselist efekti andvate ehitus- ja sidustehnoloogiate tutvustamine ja rakendamise edutamine;

1.2.4 säästva renoveerimise ja järjepideva hoolduse propageerimine;

1.2.5 ökoehitajate-ja disainerite ühendamine ja koostööprojektide initsieerimine;

1.2.6 ressursside, oskusteabe ja kogemuste vahetamise koordineerimine;

1.2.7 Ühingu liikmete ühisturunduse ja -tootearenduse ning ekspordi korraldamine.

 

II LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

2.1 Ühingu liikmeks võib olla iga füüsiline või juriidiline isik, kes on valmis aktiivselt kaasa lööma ühingu eesmärkide elluviimisel ja täidab põhikirja nõudeid. Liikmeks vastuvõtmise ja väljaarvamise korraldab ühingu juhatus.

2.2 Ühingu liikmel on kõik seadusest tulenevad õigused ja õigus saada juhtorganitelt igakülgset teavet ühingu tegevuse kohta.

2.3 Ühingu sisseastumis- ja liikmemaksu suurused kinnitab üldkoosolek.

2.4 Ühingu liige võidakse ühingust välja arvata lisaks seaduses sätestatud juhtudele, kui ta:

2.4.1 ei tasu kindlaksmääratud ajaks ettenähtud liikmemaksu või sisseastumismaksu;

2.4.2 on esitanud ühingusse vastuvõtmisel teadlikult ebaõigeid andmeid, mille tõttu tema vastuvõtmine ühingu liikmeks ei olnud õiguspärane.

 

III JUHTIMINE

3.1 Ühingu kõrgeimaks organiks on liikmete üldkoosolek vastavalt seadusele, kus võivad osaleda kõik ühingu liikmed.

3.2 Juhatus teatab Üldkoosoleku toimumisest liikmetele vähemalt 30 päeva ette e-maili või kirjaga posti teel; üldkoosolek on otsustusvõimeline olenemata kokku tulnud liikmete arvust. Üldkoosolekul võetakse vastu kõik otsused lihthäälteenamusega.

3.3 Ühingu juhatus valitakse üheks aastaks ja sinna võib kuuluda kolm kuni seitse liiget, kelle määrab üldkoosolek.

3.4 Juhatuse koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele ning juhatus on otsustusvõimeline, kui koosolekul osaleb üle poole liikmetest, otsuste vastuvõtmiseks on vaja 2/3 häälteenamust.

3.5 Üldkoosolek võib määrata revisjoni või audiitorkontrolli juhatuse ametiajaks.

 

IV MAJANDUSTEGEVUS JA VARA JAOTUS

4.1 Ühing võib vastavalt seadusele anda välja stipendiume ja tegeleda majandus- ning koolitustegevusega.

4.2 Ühing lõpetatakse vastavalt seaduses ettenähtud korrale.

4.3 Ühingu tegevuse lõpetamise korral antakse järelejäänud vara üle tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja liikmeks olevale sarnase eesmärgiga organisatsioonile või avalik-õiguslikule juriidilise isikule.

 

Põhikirja kinnitavad asutajad:

1. Natuurehitus OÜ, Allan Kokkota

2. Majatohter OÜ, Tarmo Andre Elvisto

3. Savikodu MTÜ, Knut Klais

4. Säästvad Ehituslahendused OÜ, Kermo Jürmann

5. Veidenberg Projekt OÜ, Rain Veidenberg

6. StrohKonsult OÜ, Lea Stroh

7. Eesti Noorte Looduskaitse Ühing MTÜ, Kadri Säde

8. Equilibre MTÜ, Sven Aluste

9. Saviehitus OÜ, Ahti Põlluäär

10. Looduskeskus OÜ, Jaanus Viese

11. Saviukumaja OÜ, Marko Kikas

12. Antiigiveeb MTÜ, Kalle Kase

13. Tervemaja OÜ, Peeter Losmann

14. Ehitusala OÜ, Peeter Pihlak

15. Karin Kirtsi,

16. Merle Vinnal,

17. Tallinna Tehnikakõrgkool, Arhitektuuri ja keskkonnatehnika teaduskond, Monica Vilms

18. UltraKUB OÜ, Mihkel Pukk

19. Futuren OÜ, Urmo Lehtveer

20. Anno Domi OÜ, Andri Ksenofontov

21. Cerly-Marko Järvela,

22. Amain Teenused OÜ, Ain Siska

23. KinnisvaraMagnaadid MTÜ, Enn Laansoo, Jr

24. Marika Saks,

25. Unite OÜ, Rene Valner

26. Peep Tobreluts

27. Hajaenergia Labor MTÜ, Urmo Lehtveer